IZDAVAČ

JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo
OJ Bosanski kulturni centar Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24, 71 000 Sarajevo

ZA IZDAVAČA

Jasmin Duraković, dipl. sociolog

REDAKCIJA ČASOPISA:

prof. dr. Šefika Alibabić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Mirjana Mavrak, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
prof. dr. Senada Dizdar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
prof. dr. Branislava Knežić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Lejla Turčilo, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
dr. sc. Emir Avdagić, DVV International, Ured u Bosni i Hercegovini
dr. phil. Amina Isanović Hadžiomerović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Adnana Emirhafizović, dipl. psiholog, JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

POČASNI ČLANOVI REDAKCIJE

akademkinja Adila Pašalić Kreso, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
prof. dr. Miomir Despotović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
prof. dr. Sava Bogdanović, Zagreb
prof. dr. Radivoje Kulić, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica
prof. dr. Jusuf Žiga, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
Narcis Hošo, prof., Sarajevo

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

dr. phil. Amina Isanović Hadžiomerović

LEKTOR:

mr. Sandra Zlotrg

PRIJEVOD I LEKTURA ZA ENGLESKI JEZIK

Midhat Efendira, prof.

PRIJEVOD NA NjEMAČKI JEZIK

Aida Fatić

DTP

Indira Isanović

ŠTAMPA

Likograf grafički studio, Sarajevo

LISTA RECENZENATA