SVA IZDANJA

1/2021 | Oktobar 2021

Percepcije studenata o podučavanju i vrednovanju kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi
Amina Čeho Osmanović

Članak | 21 - 37 | broj stranica 17 | DOI

Profesionalno sagorijevanje u nastavničkoj profesiji
Bisera Sofović

Članak | 39 - 60 | broj stranica 22 | DOI

Brendiranje škola stranog jezika kao organizatora neformalnog obrazovanja odraslih
Jovan Miljković, Marija Todorović

Članak | 61 - 78 | broj stranica 18 | DOI

Škola u oblaku: online platforme kao posrednici obrazovanja
Mirza Mahmutović

Članak | 79 - 92 | broj stranica 14 | DOI

Andragoški praktikum za obrazovni menadžment - VIARO model u programu rukovodilaca
Azra Jasika

Članak | 93 - 126 | broj stranica 34 | DOI

Programi aktivnog građanstva za nezaposlene niskokvalifcirane mlađe odrasle osobe u južnoj Evropi: Učešće, dometi i prepreke
George K. Zarifis

Članak | 129 - 151 | broj stranica 23 | DOI

Učenje za roditeljsku ulogu kao put ka kompetentnom roditeljstvu
Belma Alić Ramić

Prikaz knjige | 155 - 159 | broj stranica 5

Konferencija Obrazovanje odraslih i pandemija. Izazovi. Šanse. Budućnost.
Lejla Turčilo

Izvještaj sa konferencije | 163 - 172 | broj stranica 10

1-2/2020 | Maj 2021

Obrazovanje i samopotvrđivanje odraslih u slobodnom vremenu
Tamara Nikolić

Članak | 15 - 36 | broj stranica 22

Konceptualizacija formiranja identiteta odraslosti u kontekstu visokog obrazovanja
Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 37 - 56 | broj stranica 20

Obuke nastavnika kao doprinos jačanju kapaciteta za razvoj osnovnog obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini
Violeta Orlović Lovren, Jovan Miljković, Svjetlana Tubić

Članak | 57 - 78 | broj stranica 22

Virtualni svijet djece i mladih: izazovi na putu odrastanja
Ivana Sivrić, Maja Pandža Topić

Članak | 79 - 110 | broj stranica 32

Radni lokus kontrole kod odgajateljica i implikacije za edukaciju prema konceptu teorije izbora
Bisera Sofović

Članak | 111 - 134 | broj stranica 24

Stripovno intelektualiziranje u filozofskoj-pedagoškoj sinergiji
Merima Čamo

Prikaz knjige | 137 - 140 | broj stranica 4

2/2019 | Decembar 2019

Obilježavanje 20 godina Ureda za Bosnu i Hercegovinu - Osvrt na kontekst i postignuća tokom 50 godina DVV Internationala i 100 godina njemačkih Visokih narodnih škola
Heribert Hinzen

- | 13 - 35 | broj stranica 23

Strip i karikatura u nastavi politilogije
Haris Cerić, Ešref Kenan Rešidagić

Članak | 39 - 54 | broj stranica 16

Učenje odraslih i strategije suočavanja sa stresom: Andragoška upotreba BASIC Ph modela
Mirjana Mavrak, Stjepana Komšić, Emina Kapetanović

Članak | 55 - 86 | broj stranica 32

Javne biblioteke kao prostori integracije i osnaživanja migrantica
Ajla Demiragić, Lejla Hajdarpašić, Džejla Khattab

Članak | 87 - 105 | broj stranica 19

Stanje i perspektive interkulturnog dijaloga s aspekta medijske i informacijske pismenosti
Sarina Bakić

Članak | 107 - 121 | broj stranica 15

Antropologija porodice i porodičnog života
Merima Čamo

Prikaz knjige | 125 - 128 | broj stranica 4

(Na)učiti roditelje medijskoj pismenosti
Lamija Silajdžić

Prikaz knjige | 129 - 130 | broj stranica 2

1/2019 | Juli 2019

Harmonizacija politika obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive
Svjetlana Tubić, Jovan Miljković

Članak | 15 - 40 | broj stranica 26

Razmišljanja o kreativnom obrazovanju u 21. stoljeću
Edin Kukavica

Članak | 41 - 52 | broj stranica 12

Zlatno doba života: Dva lica Srbije
Katarina Popović, Miomir Despotović

Članak | 53 - 78 | broj stranica 26

Učenje odraslih u kontekstu pripravničko-mentorske prakse
Tanja Šijaković, Šefika Alibabić

Članak | 79 - 96 | broj stranica 18

Povezanost interpersonalne orijentacije, iskustva i motivacije studenata za stanovanje u studentskom domu
Bisera Sofović

Članak | 97 - 116 | broj stranica 20

Svijet mladih i savremeno društvo
Adnan Tufekčić

Članak | 117 - 120 | broj stranica 4

Život kao inspiracija refleksivnoj andragogiji
Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 121 - 128 | broj stranica 8

1/2018 | Juli 2018

Programi za razvoj didaktičkih kompetencija univerzitetskih nastavnika i ciljevi nastave visokoškolskog obrazovanja
Zorica Milošević, Snežana Medić

Članak | 11 - 29 | broj stranica 19

Konstruktivizam u obrazovanju odraslih
Aleksa Jovanović

Članak | 31 - 48 | broj stranica 18

Funkcija marketing menadžmenta u organizacijama za obrazovanje odraslih
Anes Čerkez, Emir Avdagić

Članak | 49 - 71 | broj stranica 23

Časopis Obrazovanje odraslih - bibliografska opremljenost i sadržajna analiza objavljenih članaka (2001-2017)
Senada Dizdar, Amina Isanović Hadžiomerović

Članak | 73 - 100 | broj stranica 28

2/2016 | Decembar 2016

Andragoški aspekti preduzetništva
Vukašin Grozdić, Jovan Miljković

Članak | 9 - 31 | broj stranica 23

Evroatlanske integracije i savremeni izazovi razvojne politike javnog komuniciranja u Bosni i Hercegovini
Mirza Mehmedović

Članak | 33 - 50 | broj stranica 18

Stručno obrazovanje osuđenika: Iskušenje nade
Branislava Knežić, Ljeposava Ilijić

Članak | 51 - 72 | broj stranica 22

Zastupljenost informacijske i informatičke kompetencije na studijskim programima i izobrazbe nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu
Emina Dedić Bukvić

Članak | 73 - 96 | broj stranica 24

Informatičko-informacijska pismenost u nastavničkoj profesiji kao izazov u edukaciji edukatora
Ajla Vehab, Mirjana Mavrak

Članak | 97 - 122 | broj stranica 26

Emir Avdagić, ''Menadžment modeli u organizacijama za obrazovanje odraslih''
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 125 - 129 | broj stranica 5

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje u obrazovanju starijih osoba
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 131 - 134 | broj stranica 4

Emancipacijska moć kvalitativnog istraživanja: Sharan B. Merriam & Elizabeth J. Tisdell, ''Qualitative Research: A Guide to Desing and Impelmentation''
Amina Isanović Hadžiomerović

Prikaz knjige | 135 - 140 | broj stranica 6

Druga međunarodna konferencija ''Gradimo mostove u obrazovanju odraslih''
Aida Fatić

Iz prakse | 143 - 153 | broj stranica 11

2/2015 | Januar 2016

Medijsko obrazovanje odraslih
Jelenka Voćkić Avdagić

Članak | 11 - 24 | broj stranica 14

Novomedijska kompetencija bosanskohercegovačkih političara
Vuk Vučetić

Članak | 25 - 48 | broj stranica 24

Kritička medijska pismenost i komunikacijska kompetencija sudionika deliberacije
Zlatan Mujak

Članak | 49 - 68 | broj stranica 20

Korištenje normativnog psihološkog ugovora u funkciji postizanja kvalitetnijeg obrazovnog procesa
Mirna Marković

Članak | 69 - 100 | broj stranica 32

Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj školskih pedagoga u Kantonu Sarajevo
Emina Dedić Bukvić, Edina Nikšić

Članak | 101 - 122 | broj stranica 22

Prva objava - Kur'anski poziv na cjeloživotno učenje
Nezir Halilović

Članak | 123 - 136 | broj stranica 14

Medijska pismenost u digitalnom dobu (Vanje Ibrahimbegović Tihak (ed.)
Larisa Kasumagić Kafedžić

Prikaz knjige | 139 - 142 | broj stranica 4

Theatre, Myth and Elderly in Education Experience od Ilone Zakowicz (Ed.)
Adnan Tufekčić

Prikaz knjige | 143 - 146 | broj stranica 4

''Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih'' Katarine Popović u nastavi andragogije
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 147 - 154 | broj stranica 8

1/2015 | Juli 2015

Andragoški aspekti menadžmenta ljudskih resursa
Samir Hodžić, Kristinka Ovesni

Članak | 11 - 36 | broj stranica 26

Medijsko opismenjavanje odraslih u funkciji cjeloživotnog učenja: loše strane vremenskih prognoza
Fahira Fejzić Čengić

Članak | 37 - 48 | broj stranica 12

Uloga i značaj medijske pismenosti u savremenom bosanskohercegovačkom društvu
Enita Čustović, Amer Osmić

Članak | 49 - 66 | broj stranica 18

Andragoški susret medicine i odgojnih znanosti: Edukacija edukatora na Medicinskom fakultetu u Mostaru
Vesna Varunek, Mirjana Mavrak

Članak | 67 - 81 | broj stranica 15

Medijska pismenost - preduvjet za odgovorne medije
Jelenka Voćkić Avdagić

Prikaz knjige | 85 - 90 | broj stranica 6

Informacijska i medijska pismenost: diskurs prilike vs. diskurs opasnosti
Lejla Turčilo

Prikaz knjige | 91 - 98 | broj stranica 8

Obrazovanje i zaposlenost 50+
Mirjana Mavrak

Prikaz knjige | 99 - 103 | broj stranica 5

Pasoš kompetencija: Identificiranje i prepoznavanje informalno stečenih znanja
Amra Muratović

Iz prakse | 107 - 111 | broj stranica 5

2/2014 | Decembar 2014

Razlike u studentskim procjenama važnosti karakteristika nastavnika s obzior na spol i godinu studija
Amela Dautbegović, Mirna Marković Pavlović, Mustafa Šuvalija

Članak | 11 - 35 | broj stranica 25 | DOI

Prevencija profesionalnog sagorijevanja nastavnika u visokom obrazovanju
Sibela Zvizdić, Amela Dautbegović

Članak | 37 - 55 | broj stranica 19 | DOI

Medijska slika i metaslika tranzicijskih društava na Balkanu
Emina Kečo Isaković

Članak | 57 - 68 | broj stranica 12 | DOI

Edukacijske silnice ruralnog načina života u savremenom (urbanom) društvu
Merima Čamo

Članak | 69 - 77 | broj stranica 9 | DOI

Ljudski kapital-obrazovanje-socijalna mobilnost izvan domovine na primjeru bosanskohercegovačkih migranata i njihovih potomaka u Austriji
Mirza Emirhafizović

Članak | 79 - 90 | broj stranica 12 | DOI

Zakon o obrazovanju odraslih Zeničko-dobojskog kantona

Dokument | 93 - 104 | broj stranica 12

Informacijska pismenost-ključna kompetencija za 21. stoljeće
Jelenka Voćkić Avdagić

Prikaz knjige | 107 - 109 | broj stranica 3

Personal View of ''Through the Window: Kinship and Elopement in Bosnia-Herzegovina'' by Keith Doubt
Mirjana Mavrak

Hronika, kritika, polemika | 113 - 115 | broj stranica 3

U povodu međunarodne konferencije ''Sjećanje na budućnost'': Pogled na dodjelu Grundtvigove nagrade iz studentske perspektive
Emina Dzenita Ferizović

Osvrt | 119 - 122 | broj stranica 4

1/2014 | Septembar 2014

Obrazovanje odraslih - put izlaska iz začaranog kruga nezaposlenosti i socijalne izolacije starijih osoba
Violeta Orlović Lovren, Aleksandra Pejatović

Članak | 11 - 29 | broj stranica 19

Službenici na poslovima upravljanja ljudskim resursima-nematerijalne strategije motivisanja zaposlenih u opštinskim upravama
Slavica Drašković

Članak | 30 - 44 | broj stranica 15

Karakteristike odraslih kao faktori procene obrazovne funkcije televizije
Hajdana Glomazić

Članak | 45 - 64 | broj stranica 20

E-HRM transformacija: izazovi i prednosti u e-učenju zaposlenih
Tamara Tanasijević

Članak | 65 - 94 | broj stranica 30

Mogućnosti bosanskohercegovačkih online medija u informiranju i edukaciji o euroatlanskim integracijama
Enes Osmančević, Mirza Mehmedović

Članak | 95 - 111 | broj stranica 17

Ključni aspekti sociologije obrazovanja
Sarina Bakić

Članak | 112 - 126 | broj stranica 15

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Sarajevo -nezaobilazno mjesto u društvenom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine
Marijo Pejić

Osvrt | 129 - 135 | broj stranica 7

1/2013 | Juni 2013

Kvalitet obrazovanja odraslih kao diskurzivna praksa - analiza pristupa međunarodnih organizacija
Katarina Popović, Maja Maksimović

Članak | 13 - 31 | broj stranica 19 | DOI

Razvojni elementi u strategijama obrazovanja odraslih
Šefika Alibabić, Emir Avdagić

Članak | 33 - 52 | broj stranica 20 | DOI

Demokratizacija kulture ili kultura demokratije
Sarina Bakić

Članak | 53 - 65 | broj stranica 13 | DOI

Poboljšanje medijske kompetentnosti građana u funkciji optimalnog korištenja potencijala online i offline medija
Zarfa Hrnjić Kuduzović

Članak | 67 - 78 | broj stranica 12 | DOI

Informacijska pismenost: sadržaj programa obrazovanja nastavnika/ca
Emina Dedić Bukvić, Lejla Hajdarpašić

Članak | 79 - 89 | broj stranica 11 | DOI

Funkcionalna pismenost polaznika osnovnog obrazovanja odraslih od trećeg do šestog obrazovnog razdoblja
Branko Dijanošić

Članak | 91 - 105 | broj stranica 15 | DOI

Praktikum za ''čitanje medija'' od strane obrazovne politike: Humanizacija medijskog prostora
Merima Čamo

Prikaz knjige | 109 - 112 | broj stranica 4

Djeca medija i kako ih zaštititi
Lejla Turčilo

Prikaz knjige | 113 - 115 | broj stranica 3

Funkcija obrazovanja u prevazilaženju kolonizacije medijskog prostora
Jelenka Voćkić Avdagić

Prikaz knjige | 117 - 118 | broj stranica 2

Vrijeme neizlječivih ljudi
Fahira Fejzić Čengić

Hronika, kritika, polemika | 121 - 123 | broj stranica 3

Transdisciplinarnost medijske pismenosti i obrazovanje odraslih: osvrt na radionicu InterNewsa
Mirjana Mavrak

Osvrt | 127 - 130 | broj stranica 4

2/2012 | Mart 2012

Obrazovanje odraslih kao faktor ostvarivanja koncepta fleksigurnosti
Aleksandra Pejatović, Tamara Kunić

Članak | 9 - 26 | broj stranica 18 | DOI

Karijerno vođenje i savetovanje u evropskim dokumentima
Dubravka Maihajlović, Aleksandra Popović

Članak | 27 - 46 | broj stranica 20 | DOI

Obrazovanje odraslih temeljeno na komepencijama - kompetencijski pristup i andragoški model poučavanja
Marija Pavkov, Mile Živčić

Članak | 47 - 62 | broj stranica 16 | DOI

Andragoška i pravna transferzala u kompetencijama i obrazovnim potrebama sveučilišnih nastavnika i suradnika
Emina Frljak, Mirjana Mavrak

Članak | 63 - 82 | broj stranica 20 | DOI

Pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu
Haris Cerić

Članak | 83 - 87 | broj stranica 5 | DOI

Roditeljstvo kao prirodni instinkt ili izgrađena kompetencija: Obrazovne potrebe budućih roditelja u koncepciji općeljudskih potreba
Sandra Bjelan Guska

Članak | 89 - 128 | broj stranica 40 | DOI

1/2012 | Februar 2012

Mentorstvo u organizacijama
Jovan Miljković, Tanja Dobrić

Članak | 9 - 24 | broj stranica 16 | DOI

Metodološki pristupi u istraživanju menadžmenta obrazovanja odraslih
Emir Avdagić

Članak | 25 - 46 | broj stranica 22 | DOI

Medijska pismenost kao ''alat'' za cjeloživotno razvijanje kompetencija za interakciju s medijima
Lejla Turčilo

Članak | 47 - 59 | broj stranica 13 | DOI

Epistemološke osnove istraživanja u obrazovanju odraslih
Bojan Ljujić, Tamara Nikolić Maksić, Maja Maksimović

Članak | 61 - 78 | broj stranica 18 | DOI

Odluka Vijeća Evrope o obnavljanju evropske agende o obrazovanju odraslih

Dokument | 81 - 92 | broj stranica 12

Novo shvatanje obrazovanja
Joachim Knoll

Hronika, kritika, polemika | 95 - 104 | broj stranica 10 | DOI

Naknadno sticanje osnovnog obrazovanja u BiH
Azra Leho

Iz prakse | 107 - 114 | broj stranica 8 | DOI

2/2011 | April 2011

Tim bilding i organizaciona kultura
Jovan Miljković, Marina Stepanović

Članak | 9 - 27 | broj stranica 19 | DOI

Komunikacija u nastavnom procesu na fakultetima
Kristina Pekeč

Članak | 29 - 48 | broj stranica 20 | DOI

Visoke narodne škole - obrazovanje kao javna odgovornost
Rita Süssmuth, Ernst Dieter Rossmann

Članak | 51 - 82 | broj stranica 32 | DOI

Konceptualne i organizacione karakteristike daljeg obrazovanja
Šefika Alibabić

Članak | 83 - 95 | broj stranica 13 | DOI

Supervizija i mogućnosti za njezino uvođenje u bosanskohercegovački školski sistem
Mersiha Kolčaković

Članak | 97 - 109 | broj stranica 13 | DOI

Socijalno-edukativni centar (SEC)
Igor Lukenda

Članak | 113 - 122 | broj stranica 10 | DOI

1/2011 | Decembar 2010

XIII Kongres Visokih narodnih škola SR Njemačke
Emir Avdagić

Izvještaj sa konferencije | 13 - 20 | broj stranica 8 | DOI

Andragoška realnost menadžmenta u obrazovanju
Amina Isanović

Članak | 23 - 46 | broj stranica 24 | DOI

Menadžerske kompetencije instruktora u online obrazovanju odraslih
Bojan Ljujić

Članak | 47 - 62 | broj stranica 16 | DOI

Percepcija građana Bosne i Hercegovine o obrazovanju odraslih
Siniša Marčić

Članak | 63 - 79 | broj stranica 17 | DOI

Odnos prema radu i odgojna vrijednost rada
Zlatko Miliša, Višnja Perin

Članak | 83 - 99 | broj stranica 17 | DOI