“Novogodišnja iskrica” – međunarodni projekat

JU “Bosanski kulturni centar KS” već tri godine zaredom uspješno ralizuje projekat “Novogodišnja iskrica”, u saradnji sa udruženjima za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju. Ove godine planirano je proširenje i unapređenje programa iz prethodnih godina, kao i obezbijediti pristupne rampe/lift za osobe sa tjelesnim invaliditetom.

“Novogodišnja iskrica” u 2019. godini, u okviru Dijalog-a za budućnost je zajednički projekat UN-a, pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine koji zajednički provode UNICEF, UNESCO i UNDP.

Opći cilj Javnog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga bio je finansiranje lokalnih inicijativa za povećanje građanskog angažmana u izgradnji mira i društvene kohezije u Bosni i Hercegovini i poboljšanje stavova i percepcija prema suživotu, izgradnji povjerenja i uvažavanju raznolikosti.

Naš fokus će biti usmjeren na zajedničko dobro, volonterizam, povjerenje, poštovanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih i podrška ranjivim grupama.

Angažovanje djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju na kulturnim i obrazovnim aktivnostima, koje se dešavaju i mimo njihovih udruženja i škola su preduslov ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava. Njihova svjesnost o vlastitim pravima je itekako važna i kao takva mora biti prepoznata i ispoštovana od strane države i njenih institucija.

Realizacija muzičko-scenskih radionica, što je jedan od naših specifičnih ciljeva, planirana je u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i udruženjima, koja okupljaju djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Kao kruna svega, za kraj godine predviđena je realizacija i organizacija završne manifestacije u sklopu koje će biti upriličena, pored završne priredbe i predstave i dodjela prigodnih novogodišnjih paketića.