Autorima/autoricama

Želimo pozvati vas i vaše kolege i kolegice da pošaljete radove o istraživanjima u području obrazovanja, učenja odraslih i cjeloživotnog učenja. Teme se mogu posebno odnositi na pojedine zemlje u regionu ili poređenja sa drugim zemljama.
Vidjeti više u Uputstvu za autore priloga.
Izjava o originalnosti rada
Izjava o objavljivanju u otvorenom pristupu

Struktura časopisa:

Uvodnik: u formi naučne kritike ili polemike iznosi stav glavnog urednika/urednice.

Tema: sadrži naučne radove napisane po pozivu, posvećene izabranoj temi broja.

Članci:
Izvorni naučni rad (Original scientific paper); Pregledni rad (Review paper) Stručni rad (Professional paper).

Dokumenti: relevantni domaći i međunarodni dokumenti iz andragogije i izvještaji sa skupova.

Recenzije i prikazi: recenzije i prikazi knjiga iz oblasti obrazovanja odraslih.

Bibliotekama

Pozivamo bibliotekare/bibliotekarke da navedu ovaj časopis u elektronskom fondu svoje biblioteke. Također, napominjemo da je sistem objavljivanja otvorenog pristupa ovog časopisa pogodan za biblioteke koje će članovi/članice njihovih fakulteta moći koristiti sa časopisima uključenim u uređivanje.

Recenzentima

Časopis Obrazovanje odraslih koristi dvostruko slijepi pregled, što znači da su i recenzentski i autorski identiteti skriveni od recenzenata, i obrnuto, tokom čitavog procesa pregleda.

Recenzentski obrazac
Kategorizacija radova
Etički kodeks